Księgi rachunkowe

Za uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych uznaje się ponadto osoby fizyczne wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych.

Osoby te są uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych bez konieczności ubiegania się o w/w certyfikat. Od 1 stycznia 2009 r. będą obowiązywać nowe zasady, jeżeli chodzi o nabywanie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Począwszy od tej daty prowadzenie księgowości w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenia itp. będzie dopuszczalne bez certyfikatu księgowego, ale pod warunkiem spełnienia określonych wymogów.