Karta podatkowa

Forma opodatkowania obejmująca osoby fizyczne prowadzące działalność indywidualnie lub w formie spółki cywilnej. Prowadzący działalność tak opodatkowaną są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Muszą jednak wydawać na żądanie klienta rachunki/faktury stwierdzające sprzedaż towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać kopie tych rachunków/faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym je wystawiono.

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa się właściwemu urzędowi skarbowemu do 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym ma być stosowana karta, a jeśli podatnik rozpoczyna działalność w ciągu roku podatkowego - przed rozpoczęciem działalności.