Wnioski

Osoby, które złożą wnioski o wydanie certyfikatu bez egzaminu, otrzymają go jeśli wykażą, iż:

  • mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych;
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa skarbowe oraz za przestępstwa z ustawy o rachunkowości;
  • posiadają trzyletnią praktykę w księgowości;