Wybór opodatkowania

Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu za dany rok podatkowy składa się do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego; natomiast rozpoczynając działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.