Uprawnienia certyfikowanego księgowego

Księgowi posiadający certyfikat uprawnieni są do:

  • sporządzania, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie,
  • prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych,
  • okresowego ustalania lub sprawdzania stanu aktywów i pasywów,
  • wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
  • gromadzenia i przechowywania (przez 5 lat) dokumentacji księgowej,
  • prowadzenia, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie.