Praktyka zawodowa

Praktyką w księgowości jest wykonywanie - na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, umowy zlecenia, o dzieło (tu wymiar czasu pracy nie ma znaczenia) zawartej z przedsiębiorcą świadczącym usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, umowy spółki lub w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej - następujących czynności:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych, lub
  • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, lub
  • sporządzanie sprawozdań finansowych, lub
  • badanie sprawozdań finansowych pod nadzorem biegłego rewidenta.