Charakterystyka zawodu certyfikowanego księgowego

Kto może zostać księgowym

  • Minister Finansów wydaje certyfikat księgowy (na podst. rozporządzenia z 18.07.2002 r. z późn. zm.) na wniosek osoby fizycznej, która:
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa z ustawy o rachunkowości;
  • posiada dwuletnią praktykę w księgowości,
  • posiada wykształcenie co najmniej średnie,
  • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje.